www.ringtv.sk
Úvod | Pravidlá | FAQ

Sexy Výhra

Logo Sexy Výhra
Zábavná šteklivá nočná show plná napätia, hier a zábavy, ktorá Vám okrem toho ponúka krásne finančné výhry. Stačí sa len zapojiť a výhra môže byť práve vaša. Sexy Výhra - fantastická ľahko erotická zábava na Vaše dlhé noci!

PRAVIDLÁ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE „Sexy Výhra“

I. Úvodné ustanovenia

1.1.
„Sexy Výhra“ je interaktívna televízna vedomostná súťaž (ďalej v texte „Herná show“), v ktorej možnosť získania Ceny závisí na preukázaní vedomostí a zručností účastníka.

1.2.
Prevádzkovateľom relácii Sexy Výhra je spoločnosť Telemedia INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED so sídlom ARCH. Makarios III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS VAT: CY10147566V
Company Reg no.: HE 144566 (ďalej len "Výrobca").

1.3.
Agregátorom telefónnej linky 0900 712 812 je INTERACTIV.ME, s.r.o., Pekná cesta 6, Bratislava, IČO: 36 292 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 40191/B (ďalej v texte „Agregátor“).

1.4.
Herná show bude mať podobu vysielania programu „Sexy Výhra“ v rámci televíznej programovej služby RING TV (ďalej v texte „Kanál“).

II. Definície pojmov

2.1.
Akékoľvek slovo týchto pravidiel vedomostnej súťaže (ďalej v texte „pravidiel“) začínajúce veľkým písmenom v akejkoľvek súvislosti má nasledovnú definíciu:
 • „Súťaž“ znamená individuálne alebo kolektívne súťaženie o ceny, ktoré výrobca poskytuje súťažiacim v Programe;
 • „Program“ znamená program vysielaný Výrobcom
 • „Moderátor“ znamená osobu, ktorá vedie a moderuje program alebo hovorí pod obrazom;
 • „Súťažiaci“ znamená každého diváka Hernej show staršieho ako 18 rokov, ktorý sa zúčastňuje súťaže v súlade s týmito hernými pravidlami;
 • „Telefónne čísla“ znamenajú telefónne linky, prostredníctvom ktorých sa súťažiaci zapája do súťaže. Telefónne číslo je pre pevnú linku i pre volanie z mobilných telefónov: 0900 712 812. Každý telefonát je spoplatnený sumou 2,0 € vrátane DPH/hovor (minútu). Presný typ spoplatnenia hovoru je uvedený v cenníku audiotexového operátora spoločnosti MegaVox, s.r.o. (www.megavox.sk).
 • „Ceny“ znamenajú „Garantovanú výhru“. V oboch prípadoch sa jedná o finančné ceny poskytnuté Súťažiacemu, ktorý úspešne absolvuje Súťaž. O akú cenu Súťažiaci hrá opíše Moderátor na začiatku programu a v čase aktuálne prebiehajúcej Súťaže po tom, čo súťažiaci vstúpi do hry.
 • „Herná show“ znamená jednotlivú hru Súťaže, ktorá sa vysiela počas Programu prostredníctvom Kanálu. Pozostáva z „Hra o garantovanú výhru“: Súťažiaci rieši hru, ktorá môže byť logickou, matematickou, slovnou, zábavnou, obrázkovou. Úspešný Súťažiaci vyhráva Garantovanú výhru.
 • „Výherca“ znamená, že Súťažiaci bol úspešný v „Hre o garantovanú výhru“ a získal nárok na odovzdanie Ceny.
 • „Účastník“ znamená diváka, ktorý na základe telefonického volania na Telefónne linky prejaví záujem zúčastniť sa Súťaže ako Súťažiaci.

III. Podmienky účasti v Súťaži

3.1.
Na účasť v Súťaži a na Ceny je spôsobilý:
 1. občan Slovenskej republiky,
 2. ktorý dosiahol vek 18 rokov,
 3. súhlasí s týmito pravidlami a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže.

3.2.
Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci Kanálu, zamestnanci Výrobcu a Agregátora a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Tieto osoby sa nesmú zúčastniť Súťaže ani obdržať nijakú Cenu.

3.3.
Všetky vstupné inštrukcie, ktoré oznámi Výrobca, sa stávajú súčasťou pravidiel Súťaže.

3.4.
Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia o účasti akéhokoľvek Súťažiaceho v Súťaži.

3.5.
Pre určenie a rozhodnutie, či má Súťažiaci právo na výhru, sú rozhodujúce technické zariadenia a záznamy Výrobcu.

3.6.
V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Výrobcu bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so Súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene Súťažiaceho.

IV. Účasť v Súťaži

4.1.
Účasťou v Hernej show Súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami Herných pravidiel a považuje ich za záväzné. Účasť v Hernej show začína úspešným telefonickým spojením. Účastníci, ktorí porušia Herné pravidlá, budú okamžite z Hernej show vylúčení.

4.2.
Účastníci Hernej show súhlasia s tým, že osobné údaje, ktoré poskytnú Výrobcovi a to najmä ich telefónne čísla budú zálohované a používané Výrobcom v priestoroch Výrobcovej prevádzkarne pre účely Hernej show a ďalšej propagácie. Výrobca je oprávnený osobné údaje súťažiacich používať výlučne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najmä s ust. § 6 ods. 2 uvedeného zákona.

4.3.
Účastníci Hernej show udeľujú Výrobcovi výslovný a neodvolateľný súhlas s používaním ich mena, fotografií, video nahrávok a všetkých ďalších prejavov zaznamenaných Výrobcom v súvislosti s výrobou a vysielaním Hernej show, Kanálu alebo Výrobcu.
Tento súhlas sa vzťahuje najmä na nasledovné:
 1. záznamy a reprodukcie použitím akejkoľvek techniky, zahŕňajúcej tlač a fotografický film, magnetické pásky, diskety a digitálnu technológiu,
 2. zaradenie do obchodnej databázy,
 3. verejné vystúpenia a prezentácie,
 4. prezentácie a výstavy,
 5. zadanie do počítačovej pamäte a do počítačovej alebo multimediálnej siete (vrátane Internetu),
 6. nájom a výpožička,
 7. vysielanie video alebo audio, káblom aj bezkáblovo, cez pozemné stanice, cez satelit,
 8. re-emisie (cez káblovú sieť alebo cez digitálne nosiče).
Súhlas je obmedzený na vysielacie obdobie Hernej show a nie je územne limitovaný.

4.4.
Účastníci Hernej show berú na vedomie a súhlasia s tým, že počas priebehu ich vystupovania v Hernej show je zakázané propagovať akýkoľvek tovar, služby alebo osoby, používať spoločensky neakceptovateľné výrazy a propagovať politické alebo náboženské názory.

4.5.
Účastníci Hernej show berú na vedomie a súhlasia s tým, že sa účasťou v Hernej show stávajú členmi Klubu NONSTOP ŠANCA za podmienok a spôsobom, ktorý je stanovený Štatútom Klubu NONSTOP ŠANCA. Štatút Klubu NONSTOP ŠANCA je zverejnený na web stránke www.nonstopsanca.sk

V. Spôsob súťaže a odpovedí

5.1.
Každá súťaž pozostáva z odpovedí na vedomostné otázky.

5.2.
Každá otázka sa objaví na televíznej obrazovke alebo ju položí Moderátor počas Hernej show.

5.3.
Súťažiaci sa stávajú účastníkmi Súťaže v súlade s týmito hernými pravidlami a na základe postupu podľa čl. VI. Súťažiaci budú vyberaní individuálne a budú mať možnosť odpovedať na aktuálnu otázku naživo v Hernej show.

5.4.
Vyhrávajúcim Súťažiacim sa stane prvý Účastník, ktorý správne zodpovie otázku položenú Moderátorom v prebiehajúcom vysielaní a súčasne celkový počet výhier súťažiaceho v danom kalendárnom mesiaci nepresiahne 3 výhry. Ak súťažiaci presiahne tento počet, stráca pre obdobie od toho okamihu do konca kalendárneho mesiaca spôsobilosť na účasť v súťaži a nemôže teda počas tohto obdobia obdržať nijakú cenu.

5.5.
Výrobca nie je povinný poskytnúť akúkoľvek informáciu vzťahujúcu sa na súťažné odpovede alebo spôsoby riešenia okrem riešení poskytnutých Moderátorom počas vysielania Súťaže alebo v jej závere. Každá takto poskytnutá informácia je výlučne na rozhodnutí Výrobcu.

5.6.
Výrobca má výhradné právo, na základe vlastného uváženia, pri nesprávnej odpovedi divákov na vedomostnú otázku položenú v Hernej show, presunúť túto otázku do nasledujúcej Hernej show. Toto zadanie je možné presúvať do nasledujúcej Hernej show do momentu, kedy sa Účastník podľa bodu 5.4. stane Výhercom, alebo správnu odpoveď Moderátor odhalí zobrazením na televíznej obrazovke.

VI. Spojenie na linku 0900 712 812

6.1.
Linka 0900 712 812 funguje 24 hodín denne. Volajúci majú možnosť vybrať si z ponukového menu z práve dostupných možností.

6.2.
Keď prebieha práve vysielanie relácie a volajúci si zvolí možnosť prepojenia do štúdia, čakanie na spojenie je sprevádzané počúvaním erotických poviedok.

6.3.
Ďalšou možnosťou volajúceho je prepojenie na operátorky, ktoré sú pripravené na svojom telefóne. Okrem náhodného prepojenia na ľubovoľnú, práve dostupnú operátorku, si volajúci môže vybrať operátorku podľa tematickej voľby, alebo sa volajúci môžu obrátiť priamo na konkrétnu operátorku (ak je dostupná), a to voľbou jej osobného kódu.

6.4.
Ak volajúci zvolí konkrétnu operátorku, ktorá nie je práve dostupná, volajúci je vrátený na začiatok ponukového menu.

6.5.
Ak sa volajúcemu opakovane nedarí zvoliť dostupnú službu, je volanie automaticky ukončené.

VII. Priebeh Hernej show

7.1.
Počas Hernej show Moderátor prezentuje divákom rôzne hry založené na všeobecných vedomostiach alebo zručnostiach (t. j. logické, matematické, slovné, zábavné obrázkové hry). Diváci, ktorí si myslia, že vedia správne riešenie na prezentovanú hru, môžu zavolať na prezentované telefónne čísla z pevnej linky alebo z mobilného telefónu.

7.2.
Diváci, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, môžu volať na tel. číslo 0900 712 812 z pevnej linky alebo mobilného telefónu a postupovať podľa pokynov, ktoré budú počuť po nadviazaní telefonického spojenia. Cena služby je maximálne 2,0 € vrátane DPH/hovor (minútu). V prípade volania z mobilného telefónu s paušálnym predplatným musí volajúci divák disponovať dostatočným zostatkom na pokrytie nákladov tohto telefonického hovoru.

7.3.
Volajúci diváci berú na vedomie a súhlasia s tým, že ich hovor je platný len v tom prípade, ak v celom rozsahu uhradia všetky telekomunikačné poplatky a náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s Hernou show. Ak Účastník Hernej show neuhradí tieto poplatky a náklady, Výrobca si vyhradzuje právo zrušiť jeho prípadnú výhru.

7.4.
Počas vysielania Programu sa záujemcovia o účasť v Hernej show môžu zaregistrovať prostredníctvom telefonátu na audiotexové linky oznámené Moderátorom Programu či zverejnené na televíznej obrazovke. Registrácia prebieha tak, že záujemca zatelefonuje na uvedené audiotexové číslo. Telefónne čísla záujemcov sa registrujú a zálohujú prostredníctvom audiotexového systému Výrobcu. Po úspešnom vykonaní registrácie sa záujemca stáva Účastníkom Hernej show pre tú časť Hernej show v ktorej sa jeho registrácia ukončila. Registrovať sa pre tú ktorú časť Hernej show je možné od momentu určeného Moderátorom.

7.5.
Výber Súťažiaceho na účasť v Hernej show prebieha nasledovne:
 1. náhodným výberom zo všetkých telefónnych čísel zaznamenaných počas časového intervalu, ktorý zadá Moderátor,
 2. výberom volajúceho, ktorý prvý zatelefonuje do zadaní časového okamihu Moderátorom alebo Výrobcom.

7.6.
Registrovaný Súťažiaci bude kontaktovaný telefonicky zo štúdia. Pokiaľ nezodvihne telefón ani po treťom zvonení alebo telefónne číslo bude obsadené, jeho registrácia je neplatná a pokračuje sa výberom ďalšieho Súťažiaceho.

7.7.
Súťažiaci vybraný jedným zo spôsobov uvedených v bode 7.5. bude prepojený do živého vysielania v štúdiu a Moderátor ho vyzve na zodpovedanie otázky. Ak súťažiaci neodpovie správne, bude vybraní ďalší Súťažiaci.

7.8.
Ak Súťažiaci prepojený do štúdia odpovie správne, získava nárok na Garantovanú výhru (v zmysle bodu 5.4. týchto pravidiel), ktorej výšku oznámi Moderátor počas prezentácie Hernej show. Po správnom zodpovedaní vedomostnej otázky sa začína hrať ďalšia hra.

7.9.
V prípade zistenia, že Účastník získal informácie o hre skôr, než sa objavili v Hernej show, alebo ak mu poskytol pomoc niektorý z úradníkov, zamestnancov, zástupcov alebo agentov Výrobcu alebo Kanálu, bude tento účastník okamžite vylúčený z Hernej show. Všetky ceny, ktoré takto získal je povinný vrátiť.

7.10.
O všetkých Cenách za každú Hernú show informuje Moderátor na Hernej show.

7.11.
Ak volajúci kedykoľvek počas jeho volania nerešpektuje pokyny moderátorky / moderátora či dramaturga relácie, nerozpráva zrozumiteľne, svojím správaním a vystupovaním môže poškodiť Hernú show, či použije výrazy v rozpore s platnými právnymi predpismi upravujúcimi televízne vysielanie v SR či dobrými mravmi všeobecne, bude s ním hovor ukončený a volajúci tak stráca možnosť odpovedať na súťažnú otázku, či na prepojenie do štúdia, či nárok na prípadnú výhru.
Nepovolené sú najmä výrazy týkajúce sa:
 • sexu s mladistvými (pod 18 rokov), alebo so zjavne sa javiacou osobou mladšou ako 18 rokov;
 • sexu s príbuznými alebo so súrodencami (napr. matka a syn, brat a sestra);
 • obchodovanie s ľuďmi za účelom pohlavného styku;
 • sexuálneho styku so zvieratami (teda aj napr. ich obchytávanie aj iné sexuálne aktivity človek + zviera);
 • mučenia a násilia; patria sem aj všetky formy sadomasochistických praktík, kde by mohlo dôjsť ku zraneniu s vážnymi následkami na zdravie;
 • ukájanie sa na ľudských pozostatkoch (aj ich hanobenia);
 • genocídy (rasovo motivované sexuálne aj iné ponižovanie osôb);
 • ľudských výkalov v spojení so sexualitou (napr. popisovanie moču a stolice, krvi a pod);
 • spojené so zbraňami, drogami, alkoholom podaným mladistvým, vraždou, znásilnením, zaobchádzaním s rukojemníkmi a ďalšie trestné činy, spojené so sexuálnym obsahom.

VIII. Trvanie, prerušenie, ukončenie hry

8.1.
Program sa bude vysielať od 06. 2013 do odvolania.

8.2.
Výrobca má výhradné právo zmeniť tieto Herné pravidlá a kedykoľvek ukončiť, prerušiť alebo predĺžiť Hernú show alebo zmeniť jej programové zaradenie.

8.3.
Pokiaľ Výrobca príjme rozhodnutie uvedené v bode 8.2., zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel minimálne 24 hodín vopred.

IX. Sťažnosti

9.1.
Rozhodnutie Výrobcu týkajúce sa akýchkoľvek sťažností Účastníkov je konečné.

9.2.
Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Hernej show a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Hernej show ale bola podaná po skončení tej ktorej časti Hernej show, Výrobca o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od vysielania Programu, ktorej sa sťažnosť týka alebo prostredníctvom emailu na adresu: ringtv(zavináč)ringtv(bodka)sk s označením „Sťažnosť-Sexy Výhra“.

9.3.
Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu vysielaného Programu sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.

X. Odovzdanie cien

10.1.
Od Výhercov cien vyžiadajú zástupcovia Výrobcu telefonicky ich osobné údaje v nasledovnom rozsahu: Meno, Priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, resp. adresa na doručovanie a číslo účtu. Tieto osobné údaje sa použijú len v súvislosti a na účely odovzdania ceny.

10.2.
Ceny budú zaslané na číslo účtu uvedené účastníkom. V prípade, že Výherca nemá k dispozícii číslo účtu, cena mu bude zaslaná na meno a adresu. Ak cena nebude zaslaná na účet, Výherca je povinný doručiť „Prehlásenie o nedisponovaní číslom účtu“ (ďalej iba „Prehlásenie“). Prehlásenie musí byť v nasledovnom rozsahu: Prehlásenie o nedisponovaní čísla účtu, Meno, Priezvisko, adresa trvalého pobytu, resp. adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis. Prehlásenie je Výherca povinný doručiť na adresu: INTERACTIV.ME, s.r.o., Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, Slovenská republika. Výherca si ju musí Výhru zasielanú na adresu osobne prevziať a preukázať pri tom svoju totožnosť. Výrobca alebo Agregátor nie je povinný vyhľadávať inú adresu bydliska výhercu.

10.3.
Ceny budú dodané Výhercom do 45 pracovných dní počítaných odo dňa vysielania Hernej show, v ktorej došlo k výhre, najneskôr však 90 pracovných dní od dátumu vysielania danej Hernej show, pokiaľ v tejto Hernej show nebude určené inak. Ak sa nepodarí výhru doručiť výhercovi na ním udanú adresu, je výhra uložená u Agregátora a výherca má povinnosť si ju vyzdvihnúť najneskôr do 120 dní od dátumu vysielania danej Hernej show, inak výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Agregátora.

10.4.
Ak sa Cena z akéhokoľvek dôvodu vráti Agregátorovi, zaniká nárok výhercu na túto cenu okamihom jej spätného doručenia na adresu Agregátora.

10.5.
Mená Výhercov, mesto v ktorom majú Výhercovia trvalý pobyt a výška Ceny bude zverejnená na internetovej stránke www.ringtv.sk, alebo na stránke subjektov podieľajúcich sa na realizácii Programu, s čím účastníci udeľujú svoj súhlas registráciou do Programu.

10.6.
Výrobca je oprávnený použiť aj ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci získať špeciálne výhody za pohotovú alebo opakovanú účasť v Hernej show.

XI. Duševné vlastníctvo

11.1.
Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom Výrobcu a Agregátora a Súťažiaci je povinný na náklady Výrobcu poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré Súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na Výrobcu.

11.2.
Súťažiaci nesmie:
 1. reprodukovať akékoľvek materiály bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Výrobcu a Agregátora,
 2. spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva Výrobcu a Agregátora alebo práv využívaných Výrobcom a Agregátorom na základe licencie; toto zahŕňa najmä vyhľadanie zdrojového kódu súťaže.

XII. Ochrana údajov

12.1.
Výrobca sa zaväzuje všetky informácie, ktoré mu Súťažiaci poskytnú na účely Hernej show, zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané osobné údaje budú použité pre účasť v hre a pre odovzdanie cien.

12.2.
Poskytnutím svojich osobných údajov pri registrácii dáva účastník v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, Výrobcovi, spolupracujúcim subjektom a vysielateľovi televíznej programovej služby svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a veku. Účastník súhlas udeľuje najmä na zaradenie údajov do databázy Výrobcu a spolupracujúcich subjektov a k ich využívaniu na ich marketingové účely, na účely realizácie Programu, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ich ponuke výrobkov a služieb. Všetky subjekty, ktorým sa udelil súhlas majú postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému zo subjektov, ktorým bol súhlas udelený nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným. Oprávnené subjekty sú oprávnené spracúvať osobné údaje, až kým účastník Programu neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcich viet. Spracúvané osobné údaje je možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. V rovnakom rozsahu, rovnakým subjektom a za rovnakých podmienok udeľuje účastník Programu súhlas aj na využívanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

XIII. Rozhodné právo

13.1.
Tieto pravidlá sa riadia slovenským právom a sú zostavené v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1.
Výrobca nezodpovedá za telekomunikačné, poštové alebo kuriérske služby, ktoré použijú účastníci.

14.2.
Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu oprávneným zástupcom Výrobcu a Zriaďovateľa.

14.3.
Tieto pravidlá budú zverejnené na web stránke: www.ringtv.sk.RING TV

FAQ

 1. PREČO SA NEMÔŽEM DOVOLAŤ NA TELEFÓNNE ČÍSLO DO SEXY VÝHRY?
  Je možné, že telefonické linky sú preťažené, lebo v danom čase volá na naše audiotexové číslo 0900 712 812 príliš veľa záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť našej hry, alebo máte volania z vášho telefónu na audiotexové čísla blokované.
 2. PREČO NIE SOM PRIAMO PREPOJENÝ DO ŠTÚDIA HNEĎ, AKO SA DOVOLÁM NA AUDIOTEXOVÉ ČÍSLO 0900 712 812 ALE HLAS ZO ZÁZNAMU MI LEN OZNÁMI, ŽE SOM ZAREGISTROVANÝ?
  Pretože hra prebieha podľa pravidiel tak, že záujemca o hru je po zavolaní na dané audiotexové číslo zaregistrovaný a počítač potom náhodne vyberie jedného zaregistrovaného účastníka, ktorému zavoláme späť. Ten bude priamo prepojený do štúdia. Tento účastník má potom možnosť riešiť úlohy zadané v tom - ktorom hracom kole. Počtom volaní, resp. registrácií, zvyšujete šancu byť prepojený do štúdia.
  Druhý spôsob účasti na hre je ten, že v špecifickom momente bude jeden volajúci prepojený priamo do štúdia. Tento daný moment určí počítač v štúdiu. Takto vybraný účastník bude priamo prepojený do štúdia počas trvania jeho hovoru. V tomto prípade sa môže maximálna dĺžka telefonátu predĺžiť aj na dobu dlhšiu ako jedna minúta. O tom, ktorý spôsob hry, resp. registrácie práve prebieha, informuje moderátor počas živého vysielania, alebo je prezentovaný priamo na obrazovke. Úplné pravidla hry si pozrite na tejto stránke (www.ringtv.sk).
 3. KOĽKO MA STOJÍ VOLANIE NA AUDIOTEXOVE ČÍSLO 0900 712 812 ZO SIETE T-COM, T-MOBILE, ORANGE ALEBO O2 A KEDY JE MOJE VOLANIE POVAŽOVANÉ ZA PLATNÚ REGISTRÁCIU?
  Volanie na audiotexove číslo Sexy Výhra zo siete T-Com, T-Mobile, Orange alebo O2 je účtované sumou maximálne 2,0 € s DPH za KAŽDÉ dovolanie sa, tzn. každý hovor (aj jedno sekundový). Registrácia je považovaná za platnú hneď ako sa Vám ozve jingel, alebo to oznámi hlas zo záznamníku. Zvyčajne to trvá maximálne 6 sekúnd. Potom je hovor automaticky ukončený.
 4. KDE A AKO MÔŽEM ZAHLÁSIŤ SPRÁVNU ODPOVEĎ?.
  Správnu odpoveď môžete zahlásiť len naživo, moderátorke. Cez infolinku na to nemáte možnosť.
 5. PREČO SOM SA NEDOSTALA DO HRY, KEĎ SOM VEDELA SPRÁVNU ODPOVEĎ?
  Počítač vylosoval niekoho iného.
 6. KOĽKO MÔŽEME VYHRAŤ?
  O výške Garantovanej výhry informuje moderátorka alebo ju môžete vidieť aj na obrazovke.
 7. PREČO NEPOVIE MODERÁTORKA SPRÁVNU ODPOVEĎ NA KONCI VYSIELANIA?
  Lebo nabudúce môžeme začať s tou istou hrou.
 8. AKO DLHO PLATÍ REGISTRÁCIA?
  Registrácia platí počas jedného súťažného kola hry. Na nasledujúcu hru sa musíte zaregistrovať znova.
 9. VYHRAL(A) SOM VO VAŠEJ ŠANCI, ALE EŠTE SOM NEDOSTAL(A) VÝHRU.
  Výhry sú zasielané šekovou poukážkou prostredníctvom doporučenej, alebo obyčajnej zásielky Slovenskej pošty. Po obdržaní šekovej poukážky, ktorá Vám príde v zalepenej obálke musíte ísť na poštu, kde Vám na základe tejto šekovej poukážky a identifikačného dokladu vyplatia výhru.
 10. MÔŽE BYŤ MOJA VÝHRA VO VAŠEJ ŠANCI VYPLATENÁ AJ NIEKOMU INÉMU?
  Nie. Výhra môže byť vyplatená len osobe, ktorá je uvedená na šekovej poukážke. Výherca sa musí preukázať na pošte aj identifikačným dokladom.
Prajeme vám veľa šťastia a zábavy so Sexy Výhrou!
O nás | Kariéra (c) 2006 RING TV by elaia design studio