www.ringtv.sk
Úvod | Výhercovia | Pravidlá

SMS hra


VIZUÁL 1
VIZUÁL 2
VIZUÁL 3

Výhercovia

 • výherca 5 000,- kola
  Oľga Danajová, Žilina
 • výherca 10 000,- kola
  Katarína Kováčová, Blatné
 • výherca 5 000,- kola
  Marek Žák, Nová Ves nad Žitavou
 • výherca 10 000,- kola
  Pavol Korič, Blatné
 • výherca 5 000,- kola
  Barbora Mišová, Trnava
 • výherca 10 000,- kola
  Eva Belanská, Košice

Pravidlá SMS hry

 • Organizátorom súťaže je spoločnosť RING TV s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 40191/B, IČO: 36 292 052 (ďalej len "Organizátor")
 • Technickým správcom systému je spoločnosť G systems, s.r.o., Jelačičova 8, 821 01 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 28541/B (ďalej len "Správca systému")
 • Súťaž prebehne na území Slovenskej republiky od 13. 03. 2007 do 13. 04. 2007

Podmienky súťaže

 • Účastníkom sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie na území SR, ktorá je majiteľom mobilného telefónu prevádzkovaného slovenským operátorom. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Pravidlá súťaže

Účastník môže vstúpiť do SMS súťaže o výhry nasledujúcim spôsobom:
 • Prostredníctvom printov a internetovej stránky www.ringtv.sk bude prezentovaná TV RING spolu s SMS súťažou, do ktorej sa môže účastník zapojiť odoslaním SMS správy so správnou odpoveďou na zobrazený hlavolam.
 • Posielať správne odpovede môžu v čase od 13. 03. 2007 do 06. 04. 2007 do 23:59:59 hod. (vrátane).
 • SMS súťaž je rozdelená na dve súťažné kolá. Každý účastník sa registruje do každého kola samostatne. Do prvého kola sa môže účastník registrovať v čase od 13. 03. 2007 do 23. 03. 2007 do 23:59:59 hod. Do druhého kola sa môže účastník registrovať v čase od 24. 03. 2007 do 30. 03. 2007 do 23:59:59 hod. Do tretieho kola sa môže účastník registrovať v čase od 31. 03. 2007 do 06. 04. 2007 do 23:59:59 hod.
 • Tvar SMS správy: RING medzera ODP1 medzera ODPOVEĎ
 • Text SMS správy odošlú na skrátené číslo 7407
 • Cena spätnej SMS správy je 18,- Sk vrátane DPH.
 • V prípade ak súťažiaci odpovie správne na ODP1 bude mu systémom doručená spätná SMS správa o odoslaní správnej odpovede na prvú súťažnú otázku.
 • Odpoveď na druhú súťažnú otázku odošle súťažiaci v tvare: RING medzera ODP2 medzera ODPOVEĎ
 • Po odoslaní správnej odpovede na druhú otázku bude súťažiacemu doručená systémom spätná SMS správa s treťou súťažnou otázkou.
 • Odpoveď na tretiu súťažnú otázku odošle súťažiaci v tvare: RING medzera ODP3 medzera ČÍSLICA
 • Podmienkou zaradenia súťažiaceho o 5 000,- Sk je zaslanie v danom kole jednej správnej odpovede na súťažnú otázku. V prípade ak súťažiaci odpovie na ďalšie dve otázky v danom kole správne je zaradený do žrebovania o 10 000,- Sk.
 • Žrebovanie prebehne vždy po ukončení daného kola najneskôr do 7 dní. Počas súťaže teda prebehnú dve žrebovania. V každom sa žrebuje výherca 5 000,- Sk a 10 000,- Sk výhry.
 • Vyžrebovaný účastník bude kontaktovaný telefonicky zamestnancom RING TV. Pokiaľ nezodvihne telefón ani po treťom zvonení alebo telefónne číslo bude obsadené, stráca nárok na výhru a žrebovanie výhercu prebehne opäť. Výherca bude zverejnený v sobotňajšom vydaní VAŠA ŠANCA v RING TV a prostredníctvom internetovej stránky www.ringtv.sk.

Práva a povinnosti organizátora

 • Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Ďalej má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, či súťaž ukončiť v priebehu celého trvania súťaže. Výhry účastníkov, ktoré z dôvodov ležiacich nie na strane organizátora (v prípade, kedy nebude možné výhercu kontaktovať, či mu výhru doručiť na oznámenú adresu) prepadajú v prospech organizátora.
 • Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry z dôvodu spočívajúcich na strane tretej strany.
 • Súťažné SMS správy možno posielať len zo štandardných telefónnych čísiel, ktoré možno identifikovať. SMS správy z internetových SMS brán sú zo súťaže vylúčené.
 • Pri prijatých SMS správach je zhotovený záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia, obsah došlej SMS. Takto získané informácie sú rozhodujúce na určenie výhercov a vyriešenie reklamácií.
 • Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom v súvislosti s realizáciou výhier.

Osobné údaje

 • Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, na ďalšie marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb) správcu na dobu neurčitú, ako i na zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 14/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Správcom sa na tieto účely rozumie spoločnosť G systems, s.r.o. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely a spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených správcom, najmä agentúrami zabezpečujúcimi túto súťaž. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla správcu, a ďalej má právo podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako i právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažitú náhradu, ak bolo konaním správcu porušené právo súťažiaceho na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia správcovi a pred ukončením súťaže je jeho následkom vylúčenie zo súťaže vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené správcovi pred jej doručením.
 • Vstupom do súťaže sa všetci jej účastníci zaväzujú bezvýhradne dodržiavať pravidlá. V opačnom prípade budú zo súťaže vylúčení. Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený bezplatne použiť jeho osobnostné údaje (meno, hlas, fotografiu a pod.) v oznamovacích prostriedkoch a propagačných materiáloch organizátora súťaže s tým, že môžu byť bezplatne zaobstarávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i ich zvukové a obrazové záznamy. V prípade nesúhlasu nebude výhercovi priznaný nárok na výhru.
V Bratislave, dňa 13. 03. 2007
O nás | Kariéra (c) 2006 RING TV by elaia design studio